விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான் (ரோமர் நிருபம்)

by

விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான் (ரோமர் நிருபம்)

The Just Shall Live by Faith (The Epistle to the Romans)

share